myPM SCG Classic 5.3

myPM SCG Classic 5.3

Midori Media – 12,4MB – Demo –
myPM SCG Classic is an MS Windows Software Application that integrates with MS Excel to generate Project Statistics, S Curves, and Histograms. These may be used to analyse the health of your Projects.

The Problem

"I want to visually track the progress of my Project, and Gantt Charts are not the solution."
Project Scheduler

"I've been asked to include S Curves in my next progress report, but I don't even know what one is."
Project Manager

"Our company uses MS Project to schedule our Projects, but it doesn't generate S Curves."
Construction Manager
The Solution

With myPM SCG Classic, you can quickly and easily generate Project Statistics, S Curves, and Histograms.

myPM SCG Classic allows you to:

1. Analyse your Projects using the Project Statistics, S Curves, and Histograms.
2. Visually track the progress of your Projects using S Curves and Histograms.
3. Quickly identify potential problems that could impact on the progress of your Projects.
4. Include Project Statistics, S Curves, and Histograms in your next Progress Report to Senior Management / Client.
5. Generate Project Statistics, S Curves, and Histograms when your Project Scheduling software is unable to deliver.

You may purchase a Licence or Subscription for myPM SCG Classic at the Midori Media Website: www.midorimedia.com

Tổng quan

myPM SCG Classic là một Demo phần mềm trong danh mục Kinh doanh được phát triển bởi Midori Media.

Phiên bản mới nhất của myPM SCG Classic là 5.3, phát hành vào ngày 05/12/2014. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 13/11/2014.

myPM SCG Classic đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 12,4MB.

myPM SCG Classic Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho myPM SCG Classic!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
Midori Media
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.

Tìm kiếm liên quan

Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản